Projekt "Kogukonnateenused Kassarist"

Projekti eesmärgiks on kogukonnaliikmetele vajalike teenuste arendamine.

Alameesmärgid :

 • Kaasaegse arvuti kasutamise, skanneerimise ja printimise teenuse olemasolu avalikus internetipunktis.
 • Kassari raamatukogu raamatute paremaks süstematiseerimiseks, eksponeerimiseks ja raamatukogu lugejasõbralikumaks muutmiseks, selle laienemine Kassari rahvamaja teisele korrusele.
 • Avalikkusele, seltsi tegevuse käigus kogutud mitmekesiste, kodulooväärtusega tekstide, filmi- ja pildimaterjali parema ligipääsu tagamiseks nende hoiutingimuste parandamineKassari rahvamajas. Samuti osade materjalide digiteerimine ja avaldamine seltsi kodulehel,
  mis kajastab kogu saare ajaloo- kultuuri -ja loodusväärtusi ning on abiks piirkonna tutvustamisel nii turismikohana kui ka elu- ja ettevõtluskeskkonnana.

  Projekti elluviimisest ( tulemustest ) saadav kasu kogukonnale :

 • Kassari haridusselts pakub kohalikule kogukonnale, suvekassarlastele ja turistidele vajaminevaid kantseleiteenuseid.
 • Kassari raamatukogus on raamatud paremini eksponeeritud ja väikesed lugemise ning töötamisesopikesed eraldumisvõimalusega rahulikuks ja individuaalseks töötamiseks.
 • Avalikus internetipunktis on kaasaegsed tingimused kõikidele külastajatele ja kohalikele külaelanikele.
 • Meie kodulehel on avalikkusele kättesaadav laiemat huvi äratav osa Kassari kodu-ja kultuuriloolisest pärandist. On tagatud Kassari koduloolise andmebaasi ja seniste uurimustööde säilimine ja kättesaadavus laiemale huviliste ringile. Turistid saavad paremat Kassari kodu-ja kultuurilooga seotud informatsiooni.  Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest summas 1621 eurot.